Algemene voorwaarden

Indien je een dienst afneemt bij Turtlehouse Design, word je geacht kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 - Definities

 1. Dienstverlener: Turtlehouse Design, onderdeel van Maison de Tortue, gevestigd te Leucamp, Frankrijk, SIRET 89471263700012, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. Klant: De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Partijen: zijn dienstverlener en klant samen.
 4. Partner: Bedrijf waarmee dienstverlener samenwerkt of waarvan dienstverlener gebruik maakt om producten of diensten te leveren aan klant.
 5. Overeenkomst: Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst (of opdracht) tot dienstverlening tussen partijen.
 6. Dienst: Alle diensten die door Turtlehouse Design aangeboden worden op www.turtlehousedesign.nl of die in de overeenkomst met klant zijn vastgelegd.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen­komsten en leveringen van diensten door of namens dienstverlener.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van klant wijst dienstverlener uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk èn schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 4. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats­verplichtingen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen benaderd zal worden.

 

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand, wanneer klant een dienst afneemt van dienstverlener. Dit kan zijn via de website of middels afspraken via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
 2. Bij afname van een dienst is de overeenkomst definitief na betaling van het volledige bedrag ineens, tenzij partijen anders zijn overeengekomen en dit schriftelijk is vastgelegd.
 3. Klant dient altijd juiste persoons- of bedrijfsgegevens waaronder een (e-mail)adres aan dienstverlener door te geven.
  Wanneer dienstverlener met het doorgegeven (e-mail)adres geen contact met klant kan krijgen om de overeenkomst, indien nodig, te bevestigen, komt de nog niet volledig tot stand gekomen overeenkomst te vervallen.
 4. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die klant heeft ingevoerd bij de aanschaf van een dienst, kan dienstverlener contact met klant opnemen met behulp van de gegevens die klant heeft ingevoerd. Als dienstverlener klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan er geen overeenkomst tot stand komen.
 5. Dienstverlener heeft altijd het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van een dienst aan een (potentiële) klant te weigeren.

 

Artikel 4 - Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft klant in gebreke, dan wordt de overeenkomst ontbonden zonder recht op terugbetaling door dienstverlener van reeds door klant betaalde bedragen. Voordat de overeenkomst daadwerkelijk ontbonden wordt, zal er door dienstverlener contact opgenomen worden met klant om, indien gewenst door klant, de ontstane situatie te bespreken en mogelijk tot een andere betalingstermijn te komen.

 

Artikel 5 - Aanbiedingen en Offertes

 1. Een aanbieding is geldig zolang deze op de website staat vermeld, tenzij tussen klant en dienstverlener schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een offerte is vrijblijvend en maximaal 14 dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt de offerte niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt de offerte.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk èn schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 6 - Prijzen

 1. Alle op de website, in correspondentie of op de factuur genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Voor de diensten geleverd door dienstverlener is alleen BTW verschuldigd indien deze is vermeld op de website, in correspondentie of op de factuur.
 3. De vermelde prijs van de dienst is geldig op het moment dat deze op de website wordt weergegeven. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze zonder enige aankondiging te wijzigen.
 4. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs voor de dienst overeenkomen.
 5. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 7 - Prijsindexering

 1. Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

 

Artikel 8 - Levering

 1. Op de website, in het bestelproces, in correspondentie of op de factuur opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
 2. Indien voor dienstverlener bij de levering van een dienst de opgegeven levertermijn niet haalbaar blijkt te zijn, dan zal dienstverlener hier tijdig over in contact treden met klant, zodat een nieuwe, haalbare levertermijn overeengekomen kan worden.
 3. Overschrijding van de (initiële) levertermijn geeft klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk èn schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht

 1. In geval van een (online) dienst geldt dat deze dienst niet te retourneren is en gelden daarvoor specifieke regels. Klant verklaart door het accepteren van deze algemene voorwaarden dat klant afstand doet van zijn herroepingsrecht.

 

Artikel 10 - Informatieverstrekking door Klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is beschik­baar voor dienstverlener.
 2. Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienst­verlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  Indien en voor zover klant dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 4. Stelt klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vertraging in de oplevering van de dienst.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor door klant geleverde teksten, foto's en andere inhoud ten behoeve van de dienst met betrekking tot eventueel intellectueel eigendom van derden. Dienstverlener mag ervan uitgaan dat klant het rechtmatige intellectueel eigendom bezit van door klant geleverde teksten, foto's en andere inhoud ten behoeve van de dienst. Dienstverlener hoeft dit niet na te gaan.
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens klant.
 4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de prestaties van partners. Dienstverlener heeft geen enkele invloed op de kwaliteit van geleverde producten of diensten door partners.
 5. Voor zover dienstverlener aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de dienst.

 

Artikel 12 - Vrijwaring

 1. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde diensten aan klant.

 

Artikel 13 - Beëindiging overeenkomst

 1. Het staat klant vrij om de overeenkomst met dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer klant de overeenkomst beëindigt, is klant verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

 

Artikel 14 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het gehele bedrag ineens of het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van klant dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 15 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener klant hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast bedrag zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

 

Artikel 16 - Duur overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen klant en dienstverlener wordt beëindigd na oplevering van de dienst, zoals beschreven in de overeenkomst.
 2. Uitzondering hierop is een overeenkomst tussen klant en dienstverlener voor onderhoud. Deze wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 17 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek (Nederland) geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens klant niet aan dienst­verlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer­virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 18 - Overdracht van Rechten

 1. Rechten van een partij uit de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij.

 

Artikel 19 - Garantie

 1. Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor dienstverlener enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.
 2. Dienstverlener verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van de dienst en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 20 - Klachtplicht

 1. Klant is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 21 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij klant aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat klant de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat klant volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van klant zijn de verplichtingen van klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 22 - Geheimhoudingsplicht en Vertrouwelijkheid

 1. Klant heeft een geheimhoudingsplicht om de informatie (in welke vorm dan ook) die hij van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de dienstverlener schade kan berokkenen, geheim te houden, en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat klant de genoemde informatie ook daadwerkelijk geheimhoudt.
 2. Gesprekken die tijdens een dienst tussen dienstverlener en klant worden gevoerd, zijn altijd vertrouwelijk. Derhalve heeft klant èn dienstverlener met betrekking tot deze gesprekken altijd een geheimhoudingsplicht.
 3. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  - die op het moment dat klant deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  - waarvan klant kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;
  - die klant van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan klant te verstrekken;
  - die door klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van vijf jaar na het eindigen daarvan.
 5. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 6. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 23 - Privacy

 1. Aan dienstverlener verstrekte (persoons)gegevens zullen conform de privacyverklaring van dienstverlener en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
 2. Dienstverlener is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van klant te verschaffen.
 3. Dienstverlener is gerechtigd gegevens van klant te gebruiken voor de mailing van dienstverlener. Klant kan te allen tijde aangeven deze mailing niet meer te willen ontvangen, waarna dienstverlener klant direct zal verwijderen uit betreffende mailinglist.
 4. Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en gerelateerd aan een dienst, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

 

Artikel 24 - Overige Situaties

 1. In alle situaties die niet gedekt worden door deze algemene voorwaarden, zal de betreffende situatie tussen partijen onderling worden geregeld, waarbij het oordeel van dienstverlener altijd doorslaggevend is in situaties waarin partijen er onderling niet uitkomen.

 

Artikel 25 - Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Dienstverlener is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  Grote inhoudelijke wijzigingen zal dienstverlener zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken, indien de wijziging van invloed is op de overeenkomst met klant.
 3. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 26 - Toepasselijk Recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Vragen, klachten of opmerkingen

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden?
Dan kun je deze e-mailen naar: info@turtledesign.nl

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 16 maart 2024.